ปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขมีความก้าวหน้า ทำให้ขณะนี้ ประเทศไทยเป็นสังคมที่ถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคม ของผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากร ผู้สูงอายุในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มที่จะมี ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้คนหนุ่มสาว ต้องออกทำงานนอกบ้าน และมีความจำเป็นที่ต้องให้ผู้สูงอายุอันเป็นที่รัก ต้องอยู่ดูแล ตัวเองโดยลำพัง หรือจำเป็นต้องจ้างผู้ดูแลจากที่ต่างๆ มาดูแลท่าน และมักพบว่าปัญหา ที่ตามมาคือการขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง หรือผิดวิธี หรือต้องเปลี่ยนผู้ดูแลบ่อยครั้ง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ดูแลขอลาออก ผู้ดูแลขาดความรู้และผู้ไม่ดูแล อย่างใกล้ชิด เป็นต้น
โกลเด้นแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม :
ศูนยฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพ รักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมงให้การดูแลแบบองค์รวม โดย วางแผนการดูแล ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม และความสามารถ สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจ