คุณมีผู้สูงอายุอันเป็นที่เคารพรักอยู่ด้วยแต่...
- ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และโรงพยาบาลก็ไม่รับไว้ ให้ดูแลเองที่บ้าน
- เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นโรคเรื้อรังต้องให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ และดูดเสมหะ
- ต้องการผู้มีความรู้ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด และท่านเองต้องทำงานและไม่มีเวลาดู
- เกิดความกังวลและทุกข์

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลดังนี้

- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
- ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับประทานยาและอาหารอย่างถูกต้อง
- ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะฟักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล และต้องการผู้ทีความรู้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น
  โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ความดัน อัลไซเมอร์ สมองเสื่อม โรคกระดูกและข้อ แผลกดทับอัมพฤกษ์
  และอัมพาต
- ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เจาะคอดูดเสมหะ กายภาพบำบัด

ดูแลโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

แนวทางการให้การดูแล : ให้การดูแลแบบองค์รวม โดยวางแผนการดูแลตามความต้องการ และความเหมาะสม
สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะราย ดังนี้

ด้านร่างกาย รักษาความสะอาดและสุขวิทยาของร่างกาย ให้มีความสุขสบายและสนองความต้องการพื้นฐาน
ดูแลการพยาบาลพื้นฐาน กายภาพบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพ

ด้านจิตใจและอารมณ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และสภาวะความเจ็บป่วย เข้าใจถึงความวิตกกังวล ความกลัวความเครียด ความว้าเหว่และอาการซึมเศร้า ฟื้นฟูความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์

ด้านสังคมและครอบครัว ให้เกียรติ ยกย่องในฐานะผู้ใหญ่ จัดให้มีกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประสานความเข้าใจในปัญหาของผู้สูงอายุและครอบครัว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการพักอาศัยต่อผู้สูงอายุ